• sr

+38220875771  spressplus@spressplus.com

Pravilnik nagradne igre “Svaki dan osvoji 50 eura na Cosmetics poklon kartici”

 

Na osnovu članova 2 i 69 Zakona o igrama na sreću (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 52/04; “Službeni list Crne Gore”, 13/07, 73/10, 40/11, 61/13, i 37/17), člana 2 Pravilnika o uslovima koje treba da ispuni priređivač nagradnih igara (“Službeni list Crne Gore”, br. 12/13) i Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa organizacijom nagradne igre od    24.10.2018. godine, donose se sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Svaki dan 50 EUR trgovine u Cosmetics-u

 (“Pravila”)

 

Priređivač

Član 1.

Priređivač Nagradne igre je S PRESS + d.o.o. , sa registrovanim sjedištem na adresi  Tuzi bb, 81000 Podgorica, Crna Gora,  PIB: 02983486, PDV: 30/31-13390-3 (u daljem tekstu “Priređivač”).

Naziv Nagradne igre

Član 2.

Nagradna igra se priređuje pod nazivom “Svaki dan 50 EUR trgovine u Cosmetics-u ” (“Nagradna igra”).

Svrha priređivanja

Član 3.

Cilj priređivanja Nagradne igre je promocija Libresse proizvoda, čiji je Priređivač glavni distributer za Crnu Goru iz kategorije:

 • Dnevnih uložaka
 • Uložaka za ciklus
 • Intimnih maramica

kao i stimulisanje i nagrađivanje vjernosti potrošača uz pozitivan uticaj na kretanje prodaje u maloprodajnim objektima.

Teritorija

Član 4.

Nagradna igra će se organizovati na teritoriji Crne Gore u svim maloprodajnim MPM DOO. COSMETICS radnjama koji u sopstvenom asortimanu tokom trajanja nagradne igre posjeduju Libresse proizvode iz Nagradnih kategorija.

 

 

Trajanje nagradne igre

Član 5.

Nagradna igra se organizuje u periodu od 14.02.2019 godine od 08:00 časova i završava se 15.03.2019. godine u 00:00 časova. 

Pravo učešća

Član 6.

Pravo na učešće u Nagradnoj igri imaju sva fizička lica, državljani Crne Gore, koja imaju prebivalište na teritoriji Crne Gore, i koja kupe dva proizvoda  iz bilo koje od tri Nagradne kategorije (kako su određene ispod) (“Učesnici”).

Podaci o kupljenim proizvodima iz sve tri Nagradne kategorije moraju biti prikazani na istom fiskalnom računu.

Primjer: Na jednom fiskalnom računu zabilježeno je da je Učesnik kupio: (I) LIBRESSE Ultra Normal 10/24 iz grupe Libresse ulošci za ciklus ; (II) LIBRESSE Pant.so slim 64/6 iz grupe Libresse dnevni ulošci ili Libresse Natural intimne maramice iz grupe Libresse intimne maramice.

Učesnici nisu dužni da izvrše nikakvu posebnu uplatu i/ili plate bilo koju naknadu za učestvovanje u Nagradnoj igri.

Član 7.

Maloljetna lica mogu učestvovati u Nagradnoj igri uz saglasnost roditelja i/ili staratelja.

 

Ograničenja prava učešća

Član 8.

U Nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni kod Priređivača, kao ni članovi njihove uže porodice (bračni drug, djeca, braća, sestre, roditelji zaposlenog i roditelji bračnog druga zaposlenog), druga lica koja žive sa zaposlenima u zajedničkom domaćinstvu, kao ni lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način radno angažovana kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji Nagradne igre, i/ili izvlačenju dobitaka, i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Nagradne igre.

 

 

 

 

 

 

Nagradne kategorije

Član 9.

Nagradne kategorije uključuju sljedeće proizvode:

Nagradna kategorija 1 LIBRESSE ulošci za ciklus

LIBRESSE Nat.Care Normal 10/24

LIBRESSE Nat.Care Super 9/24

LIBRESSE Nat.Care Norm.DUO 20/12

LIBRESSE Maxi Night 10pcs

LIBRESSE Maxi Long  9/18

LIBRESSE Maxi Clip Normal  10/20

LIBRESSE Ultra Normal 10/24

LIBRESSE Ultra Long 8/24

LIBRESSE Ultra Normal DUO 20/12

LIBRESSE Ultra Long  Duo 12/12

LIBRESSE Ultra Goodnight 10/12

LIBRESSE Ultra Night Extra Wing 8/10

LIBRESSE Ultra Goodnight  20/6

LIBRESSE Classic Normal duo 20/12

LIBRESSE Classic Super duo 18/12

Nagradna kategorija 2 LIBRESSE dnevni ulošci

LIBRESSE Pant.so slim 64/6

LIBRESSE Pl Extra Long Multi 10x24p

LIBRESSE Pantyliner so slim ew  58/16

LIBRESSE Nat.Care Normal 20/21

LIBRESSE Classic 50 /24

LIBRESSE P1 Classic Deo East 50/24

LIBRESSE Normal Multi  32/15

LIBRESSE Nat. Care 40/14

 

 

Nagradna kategorija 3 LIBRESSE intimne maramice

Libresse Natural Care Wet Wipes 20

 

 

 

 

Vrijednost nagradnog fonda

Član 10.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi EUR 1500,00 sa PDV-om (slovima: jednu hiljadu  i pedsto eura.) Nagradni fond obezbjeđuje SPRESS + DOO

 

Pojedinačne nagrade

Član 11.

Nagradni fond se sastoji od 30 nagrada, i to:

Trajanje igre 30 dana, svakog petka će se izvlačiti imena dobitnika Cosmetics kartice poklon kartica u vrijednosti od 50,00 EUR  trgovine u Cosmetics radnjama. Poklon bon se ne može zamjeniti za novac.

Postupak prijavljivanja za Nagradnu igru

Član 12.

Za učešće u Nagradnoj igri Učesnici za vrijeme trajanja Nagradne igre moraju da pošalju SMS poruku na broj 067 644 052 sljedeće sadržine: 

“broj sa fiskalnog računa (razmak) ime (razmak) prezime (razmak) mjesto prebivališta”.

Cijena SMS poruke za sve mobilne operatere u Crnoj Gori naplaćuje se u skladu sa standardnim tarifama koje mobilni operateri naplaćuju u redovnom saobraćaju, po tarifi koju Učesnik koristi.  

Svi podaci poslati putem SMS poruka biće prikupljeni i sačuvani u jedinstvenu bazu Učesnika (“Baza Učesnika”).

Član 13.

Učesnici su dužni da sačuvaju original ili kopiju fiskalnog računa kao dokaz kupovine.

Fiskalni račun ne smije biti oštećen niti se na njemu smiju vršiti bilo kakve prepravke.

Fiskalni račun mora biti izdat i poslat u periodu trajanja Nagradne igre.

 

Član 14.

Učesnici imaju pravo da pošalju neograničen broj SMS poruka za vrijeme trajanja Nagradne igre, uz uslov da se u svakom pojedinačnom slučaju radi o drugom broju fiskalnog računa (BI broju).

Jedan učesnik, koji se identifikuje preko jednog telefonskog broja, imena, adrese i ličnih identifikacionih podataka može da osvoji više nagrada za vrijeme trajanja Nagradne igre, bez obzira na to koliko se puta izvuče kao dobitnik sa različitim brojem fiskalnog računa.

Prijava sa jedinstvenim brojem fiskalnog računa (BI brojem) koja nije izvučena kao dobitna u tekućem kolu ostaje u igri za svo vrijeme trajanja Nagradne igre.

Jednom izvučena prijava (fiskalni račun) gubi pravo za dalje učestvovanje u Nagradnoj igri.

Učesnik koji je izvučen kao dobitnik u jednom kolu može da učestvuje u izvlačenju nagrada u sljedećem kolu/kolima samo pod uslovom da ima drugi broj fiskalnog računa.

 

Saglasnosti Učesnika

Član 15.

 

Svaki Učesnik mora, po potrebi i u slučaju da bude izvučen kao dobitnik neke od predviđenih nagrada, Priređivaču da dostavi svoje lične podatke (ime i prezime, prebivalište), a koji su potrebni radi identifikacije Učesnika.

Učešćem u Nagradnoj igri dobitnici nagrada, odnosno njihovi zastupnici, su saglasni da se podaci dobitnika, a u skladu sa obavezom Priređivača, dostave Upravi za igre na sreću u sklopu Ministarstva finansija Crne Gore (“Uprava”) i svim drugim nadležnim organima, kao i arhivi Priređivača.

Učesnici su izričito saglasni da:

 • se njihovi podaci o ličnosti koji su dostupni Priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni list Crne Gore”, br. 79/08, 70/09, 44/12, 22/17″) i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe Priređivača;
 • se njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore;
 • se njihovi lični podaci (a naročito: ime i prezime, broj telefona (posljednje 3 cifre)) mogu objaviti od strane Priređivača i Cosmetics društvene mreže, koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade i prethodne saglasnosti Učesnika, a isključivo u svrhe priređivanja ove Nagradne igre i promocije proizvoda Libresse i promocije Priređivača; i
 • da se fotografije i/ili video zapisi Učesnika javno objave u zvučnoj, slikovnoj i/ili video formi na zvaničnoj internet stranici i društvenim mrežama Priređivača i Cosmetics, a u cilju ostvarivanja svrhe Nagradne igre definisane u članu 3 ovih Pravila.

 

Izvlačenje dobitnika

Član 16.

 

Izvlačenje dobitnika organizovaće se pred Komisijom iz člana 20. ovih Pravila u prostorijama Gondor agencije za marketing i produkciju (ulica Dalmatinska 194 81000 Podgorica). 

 

Član 17.

Nagradna igra se organizuje u četiri nagradnih kola, prema sljedećem rasporedu:

 • I nagradno kolo (14.02.2019. godine od 08:00 do 22.02.2019. godine do 10:00);
 • II nagradno kolo (22.02.2019. godine od 10:00 do 01.03.2019. godine do 10:00);
 • III nagradno kolo (01.03.2019. godine od 10:00 do 08.03.2019. godine do 10:00); i
 • IV nagradno kolo (08.03.2019. godine od 10:00 do 15.03.2019. godine do 00:00).

 

Izvlačenje dobitnika u svakom nagradnom kolu obaviće se po sljedećem rasporedu:

 • izvlačenje za I nagradno kolo: 22.02.2019. godine u 10 sati;
 • izvlačenje za II nagradno kolo: 01.03.2019. godine u 10 sati;
 • izvlačenje za III nagradno kolo: 08.03.2019. godine u 10 sati; i
 • izvlačenje za III nagradno kolo: 16.03.2019. godine u 10 sati.

 

Član 18.

U I nagradnom kolu obaviće se izvlačenje sljedećih nagrada:

 • 8 dobitnika vaučera u vrijednosti od 50,00EUR trgovine u Cosmetics-u

U II nagradnom kolu obaviće se izvlačenje sledećih nagrada:

 • 7 dobitnika vaučera u vrijednosti od 50,00EUR trgovine u Cosmetics-u

U III nagradnom kolu obaviće se izvlačenje sledećih nagrada:

 • 7 dobitnika vaučera u vrijednosti od 50,00EUR trgovine u Cosmetics-u

U IV nagradnom kolu obaviće se izvlačenje sledećih nagradna:

 • 8 dobitnika vaučera u vrijednosti od 50,00EUR trgovine u Cosmetics-u

 

Član 19.

Izvlačenje dobitnika nagrada sprovodi se nasumičnim, programskim izborom iz Baze Učesnika.

 

Komisija

Član 20.

Izvlačenje nagrada za sva četiri kola obaviće se pred tročlanom komisijom (“Komisija”), u sljedećem sastavu:

 1. Ljubica Medenica – predsjednik Komisije
 2. Marko Kijanović –član Komisije, i
 3. Miloš Novaković – član Komisije.

Komisija, o toku izvlačenja, vodi zapisnik koji obavezno sadrži: 

 • mjesto i vrijeme izvlačenja;
 • broj i datum izdavanja saglasnosti na Pravila;
 • datum i naziv dnevnog medija u kojem su Pravila objavljena;
 • način izvlačenja dobitnika; i
 • ime i prezime i adresa dobitnika.

Zapisnik potpisan od svih članova Komisije Priređivač će dostaviti Upravi u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika.

 

 

 

Validnost prijave

Član 21.

Po izvlačenju dobitnika, Komisija će provjeriti validnost prijave.

Prijava će se smatrati validnom samo ukoliko sadrži:

 • ime i prezime;
 • broj fiskalnog računa;
 • mjesto prebivališta; i
 • kontakt telefon Učesnika.

Ukoliko izvučene prijave ne ispunjavaju neki od uslova iz ovih Pravila, nastavlja se sa izvlačenjem sve dok se ne izvuče prijava koja ispunjava sve propisane uslove.

 

Objavljivanje imena dobitnika, oglašavanje nagradne igre

Član 22.

Spisak dobitnika koji su izvučenih u svakom nagradnom kolu biće objavljen na sajtu  www.spressplus.com  u roku od 7 dana od dana izvlačenja. Kao i svakog petka na društvenim mrežama Cosmetics facebook i Cosmetics Instagram.

Pravila Nagradne igre, nakon dobijanja saglasnosti Uprave, biće objavljena u dnevnom listu ‘’Dnevne novine’’koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore.  U istom dnevnom listu po završetku nagradne igre, biće objavljena imena svih dobitnika.

 

 

Obavještenje dobitnika

Član 23.

Dobitnici nagrada će počevši od dana izvlačenja nagrada biti obaviješteni telefonskim putem minimum dva uzastopna dana za redom u različito vrijeme, a prvi put na dan izvlačenja nagrada. Ukoliko se dobitnik ne odazove na telefonske pozive Priređivača, Priređivač će mu poslati SMS poruku, putem koje će ga obavijestiti da je dobitnik nagrade u ovoj Nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od tri dana od dana prijema SMS poruke, na telefonski broj: 067 644-052 radnim danima u periodu od 8 do16h.

 

Preuzimanje nagrada

Član 24.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik mora pokazati kopiju ili original fiskalnog računa kao dokaz kupovine i broj sa računa (BI broj) se mora slagati sa brojem koji je naveden prilikom prijavljivanja za učešće u Nagradnoj igri.

Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi Priređivaču u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu.

Dobitniku nagrada će biti isporučena u najbliži Cosmetisc market iz grada koji bude navao prilikom poziva. Dobitniku će nagrada biti dostavljena najkasnije u roku od 10 dana od dana kada Priređivač

stupio u kontakt sa njim. U slučaju da isporuku nagrade nije moguće izvršiti odgovornost snosi dobitnik.

 

Izjava o preuzimanju

Član 25.

Pri preuzimanju nagrada u skladu sa članom 24. ovih Pravila, dobitnik, odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti putem ovjerenog punomoćja, potpisuje izjavu o preuzimanju nagrade.

Izjavom o preuzimanju nagrade dobitnici takođe potvrđuju da su upoznati sa odgovarajućim zakonskim odredbama u vezi sa organizacijom nagradnih igara i kojom se daje njihova izričita i neopoziva saglasnost sa odredbama ovih Pravila.

U slučaju da je dobitnik maloljetno lice iz člana 7. ovih Pravila, izjavu o preuzimanju nagrade u ime dobitnika potpisuje njegov roditelj ili staratelj.

 

Nadležnost

Član 26.

Za sve sporove u vezi sa Nagradnom igrom regulisanom ovim Pravilima biće nadležan sud u Podgorici.

 

Stupanje na snagu

Član 27.

Ova Pravila stupaju na snagu na dan dobijanja saglasnosti od Uprave.

 

Dana 16.01.2019. godine, u Podgorici.

 

                                                                                                                                                                za Priređivača

                                                                                                                                                          Ljubica Medenica

                                                                                                                                                      Direktor marketinga

  

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound